ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

 

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พจ.(แพทย์แผนจีน) บภ.(โบราณเภสัช)
 • ศึกษาแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษ - ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ (๓๐ ปี )
 • ประสบการณ์ในการรักษาโรคแบบผสมผสาน (แผนจีน-แผนปัจจุบัน) มากว่า 20 ปี


ตำแหน่งและการทำงานปัจจุบัน

 • กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
 • อุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย
 • อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • อาจารย์พิเศษสอนการฝังเข็มหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มแพทย์แผนปัจจุบัน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์จีน ผู้อำนวยการสามหลวงสหคลินิก
 • อนุกรรมการวิชาชีพด้านกฎหมายและจรรยาบรรณคณะทำงานด้านวิชาการการแพทย์แผนจีน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสมาคมวิชาชีพสาขาแพทย์แผนจีนโครงการพัฒนาเครือข่าย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2556
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ของกระทรวงสาธารณสุข
 • คอลัมนิสต์แพทย์แผนจีน นิตยสาร Health Channel, นิตยสารหมอชาวบ้าน
 • วิทยากรบรรยาย ด้านการแพทย์แผนจีนตามสถาบันต่างๆภาครัฐและเอกชน
 • เขียนหนังสือ 
 •  1.คู่มือการแทงเข็ม 
 •   2.กินอยู่อย่างสมดุล 
 •   3.ลิ้นบอกโรค 
 •   4.การตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์แพทย์จีน 
 •   5.คลินิกแพทย์จีน 
 •   6.ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก 
 •   7.คู่มือสมุนไพรจีนกับการรักษาทางคลินิก 
 •   8.นาฬิกาชีวิตกับวิถีสุขภาพ 
 •   9.รู้เลือกรู้ใช้ ๑๐๐ สมุนไพรจีน 
 •   10.กินกันป่วย 
 •   11.เพิ่มพลังชีวิตด้วยการนอนหลับ


แพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูล

 

 • วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วทม.(เภสัชวิทยา) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พจ.(แพทย์แผนจีน) , บว.(โบราณเวช) , บภ.(โบราณเภสัช)
 • อาจารย์พิเศษคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต