สามหลวงคลินิก กับจุดเปลี่ยน

จากการแพทย์แผนปัจจุบัน-เป็นการแพทย์บูรณาการ 30 ปีก่อน ขณะเรียนแพทย์ที่ศิริราช เนื่องจากผมมีพี่ชายเป็นหมอจีน ผมมีข้อสงสัยว่า ทำไมผู้ป่วยที่รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังต้องมาหาหมอจีน ปัญหาของคนไข้ส่วนใหญ่คือโรคเรื้อรังที่ไม่อยากกินยาเคมี และต้องการรักษาที่ต้นเหตุ มากกว่าการบรรเทาอาการและต้องกินยาไปตลอดอย่างมีที่สิ้นสุด ยิ่งรายที่มีหลายโรคหลายอาการ ต้องพบหมอหลายสาขา ต้องรับประทานยาจำนวนมากซึ่งจะสร้างปัญหาต่อตับไตในระยะยาว เป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่มีทางออก

เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้และนำองค์ความรู้แผนจีนบูรณาการกับแผนปัจจุบันกว่า 30 ปี พบหลายๆปัญหามีทางออกสามารถคลี่คลายได้ เราจะพบแนวคิดที่เข้าใจความเชื่อมโยงของโรคต่างๆหาต้นเหตุของโรคได้ชัดเจนขึ้น สามารถลดยาเคมีหรือบางครั้งหยุดยาเคมีได้ รวมทั้งป้องกันการเกิดซ้ำและการการลุกลามของโรค ด้วยการสร้างสมดุลให้ร่างกายรักษาตนเองและมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับเฉพาะส่วน ตามสภาพที่เป็นจริงของผู้ป่วยแต่ละราย 
 ในฐานะแพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีน มันเป็นความสุขทางใจที่มิอาจประเมินค่าได้เมื่อได้สร้างสรรค์การแพทย์อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีปัญหาและใฝ่ใจในการดูแลสุขภาพ

บุคลากรของเรา

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีน    นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พจ. (แพทย์แผนจีน) บภ. (โบราณเภสัช)
ศึกษาแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี ..๒๕๒๖ (๓๐ ปี )
ประสบการณ์ในการรักษาโรคแบบผสมผสาน  (แผนจีนแผนปัจจุบัน) มากว่า 20 ปี

ตำแหน่งและการทำงานปัจจุบัน
กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนปี    ..๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖๒๕๖๐
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย
อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิเศษคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
อาจารย์พิเศษสอนการฝังเข็มหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มแพทย์แผนปัจจุบัน    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์จีน ผู้อำนวยการสามหลวงสหคลินิก
อนุกรรมการวิชาชีพด้านกฎหมายและจรรยาบรรณคณะทำงานด้านวิชาการ การแพทย์แผนจีน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานถ่ายทอดองค์ความรู้   การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข
คอลัมนิสต์แพทย์แผนจีน นิตยสาร Health Channel,    นิตยสารหมอชาวบ้านวิทยากรบรรยาย    ด้านการแพทย์แผนจีนตามสถาบันต่างๆภาครัฐและเอกชน

แพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูล

วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วทม.(เภสัชวิทยา) 


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พจ.(แพทย์แผนจีน) , บว.(โบราณเวช) , บภ.(โบราณเภสัช)
อาจารย์พิเศษคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

แพทย์จีน จักษณา วัณนาวิบูล

ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน เซี่ยงไฮ้